kostel

Vítejte ve farnosti sv. Bartoloměje

Aktuální informace
AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB OD 23.1.2022

ZMĚNY V TOMTO TÝDNU PROTI PRAVIDELNÉMU POŘADU: beze změn

DEN

MŠE SVATÉ

ADORACE

PONDĚLÍ 17:45 18:15 - 19:15
ÚTERÝ 17:45 18:15 - 19:15
 STŘEDA

7:00

17:45 - 19:15
ČTVRTEK 7:00 16:45 - 19:15
PÁTEK 17:45 16:45 - 17:45

SOBOTA

7:00; 17:45

18:45 - 19:15
NEDĚLE

6:45; 10:00

14:30 - 15:30
Svátost smíření přede mší svatou a během adorací
 
Aktuální covid omezení bohoslužeb: 1,5 metrů odstup od nečlenů domácnosti, respirátory, dezinfekce; církevní (vynechání pozdravu pokoje u nečlenů domácnosti, kropenky bez svěcené vody)
 

 

Příprava na neděli 30.1.

Ježíš promluvil v synagoze: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ Všichni mu přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst a říkali: „Není to syn Josefův?“ Řekl jim: „Jistě mi připomenete přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! Udělej i tady ve svém domově to, o čem jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnau.“ Dále řekl: „Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Říkám vám podle pravdy: Mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy se nebe zavřelo na tři léta a šest měsíců a nastal velký hlad po celé zemi; ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do Sarepty v Sidónsku. A mnoho malomocných bylo v izraelském národě za proroka Elizea, ale nikdo z nich nebyl očištěn, jenom Náman ze Sýrie.“ Když to slyšeli, všichni v synagoze vzplanuli hněvem. Zvedli se, vyhnali ho ven z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo vystavěno jejich město, aby ho srazili dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se dál.

Lk 4,21-30

Ježíš přečetl úryvek z proroka Izajáše o příchodu Radostné zprávy pro pokorné, zajaté zlem, pro slepé, pro zdeptané. Slyšíme, že my jsme ti šťastní, neboť toto se děje dnes. Bůh sám skrze Ježíše říká, že se to děje! Kdo mu může nevěřit, odporovat? Překvapivě v Nazaretě Ježíše vůbec neberou za muže, v němž by mohl působit Bůh a přitom jeho úchvatná pověst z okolí ho doprovází. Ježíš cítí jejich rozpoložení a pojmenovává, co se v nich děje skrze přísloví "Lékaři, uzdrav sám sebe!". Posluchači vnímají Ježíše jako syna Josefova, který je sám nemocen chudobou - sám má své problémy, sám nebyl schopen se finančně zabezpečit, nezaložil ani rodinu, je to tulák a nás chce uzdravovat. 
Boží jednání vyžaduje prostor pokory a často ji Bůh nachází mimo místa, kde zástupy "uctívají" Boha .... Jen pokorný skutečně uctívá Lepšího, Většího...
Aktivita Den, čas, místo místo Kontakt
Ekonomická rada farnosti     Jiří Bortel, Jaroslav Šula, Pavel Šablatura, Martin Janek
Senioři – setkání Úterý měsičně v 9:00 (viz kalendář) kostel Zdenka Urbanová, 723 939 995
Chlapi úterý občas, 19:30 fara Vladimír Šproch, 731 514 890
Náboženství 1-2. třída Středa 15:10 fara Pavla Oujeská, 721 295 255
Náboženství 3.-5. třída Středa 15:20 fara Pavel Kupčík, 728 523 672
Náboženství 6.-9. třída Středa 16:00 fara Martin Piskoř, 776 220 668
Náboženství - 1. sv. přijímání materiály zde    
Společenství mládeže sudé pátky, 18:30 kostel o. Martin Kudla, 739 344 115
Biřmovanci (zde)  sudé pátky v 18:30 kostel o. Martin Kudla, 739 344 115
Ministranti liché pátky po páteční mši  kostel o. Martin Kudla, 739 344 115
Modlitby matek I pondělí, 18:45 kostel Drahomíra Chalupová, 737 978 837
Modlitby matek II čtvrtky, 19:30 kostel Pavlíková Hana, 739 457 954
Modlitby matek III každá druhá středa, 9:15 v bytech Staňa Rašková, 732 426 902
Maminky s dětmi - Broučci sudá středa dopoledne v bytech Alžběta Sykalová, 739 804 090
Živý růženec denně soukromě   Zdeňka Urbanová, 723 939 995
Schola starší dle dohody   Václav Šablatura, 604 413 445
Schola mladší pátek při dětské mši kostel Samuel Bortel
Posezení nad Biblí středy 19:00 (viz kalendář) KD - taneční sál Vít Raška, 734 435 231
Salesiánští spolupracovníci měsičně čtvrtky 18:00   Dominik Oujeský, 732 255 510
Evangelizační buňka I čtvrtek fara Pavla Říhová, 776 704 607
Evangelizační buňka II středa fara Jiří Bortel, Ludmila Jiříková
Evangelizační buňka III úterý každé druhé kostel Karel Váňa
Nedělní kavárna + knihovna občas v Neděli, 11:00 (viz kalendář) KD - malý sál Pavlíková Hana, 739 457 954
Přátele rádia Proglas a TV Noe příspěvky, členství - Zdenka Urbanová, 723 939 995
Mimořádní udělovatele Eucharistie      
Úklid kostela (Rozpis)    
Časopis z 3.9.2021  čtvrtletník  zde Stanislava Rašková, 732 426 902

DEN

MŠE SVATÉ

ADORACE

PONDĚLÍ 17:45 18:15 - 19:15
ÚTERÝ 17:45 18:15 - 19:15
 STŘEDA

7:00*

17:45 - 19:15
ČTVRTEK 7:00* 16:45 - 19:15
PÁTEK 17:45 16:45 - 17:45

SOBOTA

7:00*; 17:45

18:45 - 19:15
NEDĚLE

6:45; 10:00

14:30 - 15:30
*) V adventu roratní 6:40

 

kostel

Kostel svatého Bartoloměje se začal stavět na jaře roku 1893 a jeho stavba byla dokončena v roce 1895. Původní kostel však byl dřevěný a stával na tzv. starém hřbitově, poblíž fojtství, asi 500 metrů od současného kostela. Kvůli špatnému stavu byl však v roce 1896 zbořen. Kdy byl přesně vystavěn, dnes už nevíme. Nejstarší písemná zmínka o něm však pochází z roku 1567, ale vystaven mohl být již v 12. století. Roku 1568 byl instalován trojdílný rozkládací oltář s vyobrazením patrona kostela svatého Bartoloměje. Nyní je k vidění v kopřivnickém muzeu Fojtství. 

Do nového kostela byly přeneseny některé předměty ze starého kostela. Například socha P. Marie, socha sv. Bartoloměje, obraz Růžencové P. Marie, sv. Josefa a sv. Cyrila a Metoděje. Vybavení chrámu věnovaly další významné osobnosti Kopřivnice, např. hlavní oltář a největší zvon věnoval továrník Adolf Šustala, manželky a panny kopřivnické věnovaly levý oltář a jmenovci sv. Josefa oltář pravý a varhany továrník Josef Šustala. K slavnostnímu vysvěcení nového kostela došlo 7. července 1895 a vysvětil ho olomoucký arcibiskup Theodor Kohn.

Zvony byly pro válečné účely odebrány v roce 1916. Po opětovné instalaci v roce 1926 odebrány během II. světové války.

Po II. Vatikánském koncilu došlo v interiéru kostela k některým změnám, aby mohly být slouženy bohoslužby v duchu obnovené liturgie. Pro špatný stav byla zrušena kazatelna. Další změny pak následovaly: zavedlo se ústřední topení, byla vyměněna břidlicová střešní krytina za měděnou, zateplila se okna (zdvojení), byla vybudována zpovědní místnost, která během bohoslužeb slouží pro matky s dětmi a nad ní vznikla zkušebna zpěvu pro scholu. Dále se podařilo vybudovat malé knihkupectví a toalety. V r. 2004 byly vyměněny některé prvky krovů, které byly napadeny škůdci a dřevokaznými houbami. Proběhla rovněž generální oprava elektroinstalace a byla komplexně obnovena původní malba interiéru.

Zvláštní místo v historii chrámu patří Betlému, jenž je přibližně stejně starý jako „nový“ kostel. Postupně byl rozšiřován a obohacen o pohybující se figurky.

Faráři a farní vikáři působící ve farnosti

1. P. Rudolf Vícha 1869 - 1882  (+27.1.1882)
2.  P. Josef Dostál 1882 - 1899  
3.  P. Cyril Bářinka 1899 - 1907  
4.  P. Filip Pospíšil 1899 - 1915  
5.  P. Martin Chudoba 1915 - 1939   
6.  P. Rudolf Staará 1939 - 1947  
7.  P. Václav Čech 1947 - 1962  (+ 17.2.1987)
8.  P. Miroslav Pilch 1962 - 1963  
9.  P. Jaromír Hučka 1963 - 1965  
10.  P. Vojtěch Jestříbek 1965 - 1969  
11.  P. Bohumil Řezníček 1969 - 1982 (+17.8.2004)
12.  P. František Krejza 1982 - 1988  (+ 9.11.2018)
13. P. František Zehnal 1988 - .2001  
14.  P. Karek Doležel 2001 - 2010  
  Petr Huvar 2001; Marek Kozák 2002; Jan Mazur 2003; Piotr Oskwarek 2004; Zdeněk Vavro 2007; Vladimír Zelina 2008
15. P. Jiří Ramík 2010 - 2018  
   Jan Slavík 2013; Jakub Vavrečka 2014
16. P. Martin Kudla 2018 doposud  
  Jan Jurečka, 2018

Svátosti - osobní setkání

Uvedení do života s Kristem:

 • Křest - Postoupení křtu vychází z rozhodnutí, že chce člověk patřít Ježíši Kristu jako nevyššímu dobru a že se chce stát součástí jeho církve. U křtu dětí se křtí na víru rodičů, kteří je k setkávání s Kristem povedou (požadavky absolvovat přípravu - 4 setkání, víra aspoň jednoho z rodičů, kontaktujte farní úřad). U křtu dospělých se nabízí aspoň roční příprava (kontaktujte farní úřad).
 • Biřmování - dovršení svátosti křtu dary Ducha svatého ke službě druhým. Příprava je roční a začíná v září, když se najde dostatek zájemců
 • Eucharistie - setkání s živým Kristem pod způsobou chleba a vína
  a) Přijímáním při mši svaté: 
   K přijetí Eucharistie je potřeba nebýt ve stavu těžkého hříchu a mít víru v Ježíšovou přítomnost. Příprava na První svaté přijímání u dětí probíhá v hodinách náboženství (vyžaduje se aspoň dva roky) a pak blízká příprava s rodiči, u dospělých na požádání individuálně. Setkání s Kristem při mši svaté probíhá rovněž v Božím slově a to dle liturgického kalendáře (mobilní aplikace) a lze využít i komentář k liturgickým textům (podrobnější). Nebo také číst Bibli (mobilní aplikace: And Bible, MyBible)
  b) Adorováním - tiché setkání s Kristem ve vystavené Eucharistii, kdy se nechávám proměňovat jeho přítomností. Kristus hledí na mne a já hledím na Něho. 

Setkání s udravujícím Kristem:

 • Ve ​svátost smíření dochází k setkání s milosrdenstvím Ježíše, pro ty kdo ranili Boha, druhé i sebe svým hříchem. - Lze příjmout půl hodiny před mší svatou a během adorace​.
 • Nemocní tělesně mohou požádat o přímluvnou modlitbu za uzdravení. Ti, kteří jsou nemohoucí ​návštěvujeme doma (pravidelně první pátek nebo na požádání); v SNLP Kopřivnice každé pondělí odpoledne.
 • Zranění cizím hříchem nebo strachem můžou požádat o přímluvnou modlitbu za osvobození.
 • Svátost nemocných - udělujeme kdykoli na požádání, pokud se někdo dostal do nebezpečí života z důvdu nemoci nebo stáří.

Svátosti k službě společenství:

 • Svátost manželství - je rozhodnutím muže a ženy zavázat se nerozlučně jeden druhému a povzvat do tohoto vztahu samotného Ježíše. Příprava se skládá z přípravy Centra pro rodinu a individuálních setkání s knězem. 
 • Svátost kněžství - touží-li muž s maturitou po této službě, ať osloví kněze.

Setkání k rozlišení životních otázek lze v duchovním rozhovoru na požádání. 

Kontakt

Římskokatolická farnost Kopřivnice Kněží Naše společnosti
     

Štramberská 168/20a, 74221 Kopřivnice

Telefon: 733 141 642

e-mail: rkf.koprivnice (at) doo.cz

IČ: 48430625

Číslo účtu: 176 322 6379/0800

úřední hodiny: po domluvě 

Kostel: svatého Bartoloměje

Farář o. Martin Kudla

Telefon: 739 344 115 (mimo pondělí)

e-mail: martinkudla (at) seznam.cz

Farní vikář o. Jan Jurečka 

Telefon: 732 576 490 (mimo úterý)

e-mail: janjurecka888 (at) gmail.com

Základní škola sv. Zdislavy 

Centrum pro rodinu 

Katolický dům

Skauti 

Skautky